Zmiany w bhp przy urządzeniach energetycznych

2013-10-29 06:11

Ujednolicone zostały definicje i pojęcia używane w energetyce, które mają na celu przypisanie odpowiedzialności nadzorującym prace za zorganizowanie ich w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom je wykonującym przy urządzeniach energetycznych (dotychczas kwestie te odnosiły się wyłącznie do pracownika, czyli do osoby świadczącej pracę na podstawie umowy o pracę). Ustalono podstawowe wytyczne w odniesieniu do organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Sprecyzowano wymagania pozwalające na zapobieganie i ograniczanie liczby wypadków przy pracy osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych, które nie wynikają z innych przepisów. Przepisy rozporządzenia zostały dostosowane do aktualnego poziomu techniki i zmian organizacyjno-prawnych, w tym przekształceń własnościowych, które dokonały się w energetyce, oraz zmian w krajowym systemie prawnym spowodowanych przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie zostało wydane w 1999 r.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 492

Oprac. Anna Seroczyńska

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 21/2013 z 01.11.2013, str. 15